Pravilniki

Na podlagi 8., 10. in 33. člena Statuta Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper je Upravni odbor na svoji seji dne, 12. 9. 2019 sprejel

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH STROKOVNEGA DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV KOPER

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen


Pravilnik o priznanjih Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper (v nadaljevanju SDMSBZT Koper) določa vrsto in število priznanj, merila in postopke za podelitev priznanj članom društva za aktivno delo v društvu in na področju zdravstvene in babiške nege, ter naloge komisije za priznanja.

 

II. PRIZNANJA

2. člen


Priznanja SDMSBZT Koper so podeljena na osnovi izpolnjevanja kriterijev, ki jih določa ta pravilnik.
SDMSBZT Koper podeljuje:
- srebrni znak;
- zahvalna listina za posebne dosežke in kakovostno delo v praksi zdravstvene in babiške nege;
- zahvalna listina za dolgoletno delo na področju zdravstvene in babiške nege;
- naziv častni član

 

III. KRITERIJI

3. člen


Srebrni znak SDMSBZT Koper se podeljuje posamezniku ali skupini za dosežke na področju zdravstvene in babiške nege.
SDMSBZT Koper vsako leto podeli do 5 (pet) priznanj Srebrni znak.

Kriteriji za podelitev priznanja Srebrni znak so:
- uspešno večletno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege, ki je doprineslo k večji prepoznavnosti zdravstvenega, izobraževalnega ali socialno-varstvenega zavoda, ali
- kakovostno in učinkovito večletno organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege ali
- aktivno delovanje v okviru SDMSBZT Koper na strokovnem, izobraževalnem, raziskovalnem, socialnem, kulturnem ali športnem področju ali
- prispevek k humanizaciji odnosov med člani društva, razvijanju stikov med člani ter društvi ali krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Priznanje je srebrna broška in upodablja znak SDMSBZT Koper. Ob podelitvi se podeli tudi Pisna plaketa, ki je sestavni del priznanja.

Predlagatelj je lahko posamezni član društva ali skupina članov društva.

Predlog za podelitev priznanja predlagatelj pripravi v roku in v pisni obliki na obrazcu ''Predlog za podelitev priznanja SDMSBZT Koper'', ki je priloga tega pravilnika.

Predlog za priznanje Srebrni znak mora vsebovati opis poklicne poti glede na kriterije iz 2 odstavka tega člena pravilnika s poudarkom na posebnih dosežkih z utemeljitvijo predloga, ki ga poda predlagatelj. Predlagatelj se mora v predlogu izogniti vsem navedbam, ki niso predmet poklicne poti, prav tako se mora izogniti tudi vsem navedbam, ki kakor koli posegajo na področje varovanja osebnih podatkov.

 

Zahvalna listina za izjemne dosežke se podeli posamezniku ali skupini, ki niso definirani v sklopu Srebrnega znaka.

Predlagatelj je lahko posamezni član društva ali skupina članov društva.

Predlog za podelitev priznanja oddajo do 31. marca tekočega leta v pisni obliki na obrazcu ''Predlog za podelitev priznanja SDMSBZT Koper'', ki je priloga tega pravilnika.

Zahvalna listina za dolgoletno delo na področju zdravstvene in babiške nege se podeli vsem članom društva v skladu z 2. členom tega pravilnika.

 

Naziv častni član lahko prejme član društva ali oseba, ki ni član društva, vendar je s svojim delom in dosežki pomembno prispeval k uspešnemu delu društva, humanizaciji in prepoznavnosti zdravstvene in babiške nege, in/ali dosega vidne rezultate na drugih področjih družbenega delovanja z izkazovanjem humanosti, videnim doprinosom na področju družbeno koristnega dela, dela z marginalnimi skupinami, dela na vzgojno izobraževalnem področju ali drugih humanitarnih in družbeno pomembnih dejavnostih.

Obrazložitev predloga pripravi predlagatelj v pisni obliki na obrazcu, ki je priloga k pravilniku in ga posredujejo na Upravni odbor (v nadaljevanju UO društva)) društva.

Odločitev o izpolnjevanju kriterijev preveri Komisija za priznanja, ki izda sklep o izbiri UO društva v potrditev.

Sklep o podelitvi naziva častni član društva sprejme UO društva na podlagi pisnega predloga.

 

IV. KOMISIJA ZA PRIZNANJA

4. člen


Komisijo za priznanja (v nadaljevanju komisija) sestavlja pet (5) članov in so v skladu s Statutom voljeni na Občnem zboru Društva.

Mandat komisije traja štiri (4) leta z možnostjo ponovne izvolitve.
Na prvem sestanku Komisije za priznanja člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika.

Naloga predsednika je sklicevanje sestankov, posredovanje gradiva članom komisije ter priprava poročil o delu in predlogih za priznanja za UO društva.

 

5. člen


Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina njenih članov. Odločitev komisije je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov.

 

V. POSTOPEK PODELITVE PRIZNANJ

6. člen


UO SDMSBZT Koper objavi v informativnem biltenu Utrip Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije razpis za podelitev priznanja Srebrni znak SDMSBZT Koper vsaj 60 dni pred podelitvijo.

Razpis vsebuje število priznanj, kriterije za prijavo na razpis in rok prijave. Obrazec ''Predlog za podelitev priznanja SDMSBZT Koper'', ki je priloga tega pravilnika, je predlagateljem dostopen na spletni strani društva.

7. člen


Komisija za priznanja obravnava le vloge, ki so oddane v skladu s tem pravilnikom. Nepopolne vloge in vloge oddane po razpisanem roku, komisija zavrne in o njihovi zavrnitvi obvesti UO društva in predlagatelja.

Komisija tudi zavrne predlog, če je proti predlaganemu kandidatu uveden postopek pred častnim razsodiščem stanovske organizacije.

 

8. člen


Po opravljenem izboru kandidatov – prejemnikov priznanj Srebrni znak UO društva pozove predlagatelje, da pripravijo kratko predstavitev prejemnika priznanja. Ta obsega največ 1 stran formata A4 v pisavi Timen New Roman 12, v kateri na kratko povzamejo poklicno pot. K predstavitvi priložijo fotografijo prejemnice/prejemnika priznanja (ali skupine v kolikor prejme priznanje skupina oseb). Fotografija zajema osebo (ali skupino) do pasu. Fotografija naj bo shranjena v formatu JPG (ali JPEG). Kratko predstavitev in priloženo fotografijo predlagatelji posredujejo tajnici društva v elektronski obliki.

 

9. člen


Priznanja podeljujeta predsednica/predsednik SDMSBZT Koper in predsednik/predsednica Komisije za priznanja na svečanostih ob 12. maju (Srebrni znak, naziv častni član in zahvalna listina za izjemne dosežke) ter ob zaključku leta (zahvalna listina za dolgoletno delo na področju zdravstvene in babiške nege).

 

10. člen


O delu komisije se vodi zapisnik.
O podelitvi priznanj se vodi posebna evidenca.VI. PREHODNE DOLOČBE

11. člen


Prvo sejo novo imenovane komisije skliče in jo do izvolitve novega predsednice/predsednika vodi predsednica/predsednik društva.

 

12. člen


Morebitne spore in pritožbe vlagateljev obravnava UO društva in z glasovanjem sprejme odločitev o podelitvi priznanj, ki je dokončna.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

13. člen


Pravilnik stopi v veljavo z dnevom sprejetja na seji UO društva.

Z dnem veljavnosti tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o priznanjih SDMSBZT Koper z dne, 16. marec 2014.

 

 

Koper, 12. 9. 2019

 

Predsednica SDMSBZT Koper
Doroteja Dobrinja

 

1200px PDF file icon.svgPDF obrazec Predlog za podelitev priznanja Srebrni znak

 

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih