Razpis za podelitev srebrnega znaka 2023

   ikon

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper

Associazione infermiere, ostetriche e infermieri professionali di Capodistria

Dellavallejeva 3, 6000 Koper

 

V skladu s 33. členom Statuta Strokovnega društva medicinskih sester,

babic in zdravstvenih tehnikov Koper

in

Pravilnikom o priznanjih društva

Upravni odbor društva s sklepom redne seje z dne 11. januarja 2023 objavlja:

RAZPIS ZA PODELITEV

SREBRNEGA ZNAKA za leto 2023

 

Društvo bo v letu 2023 podelilo do pet srebrnih znakov

 

Kandidatke/Kandidate za priznanje lahko predlagajo posamezni člani, skupina članov, organi zavodov, koncesionarjev ali organi društva.

Kriteriji za podelitev srebrnega znaka so:

  • uspešno večletno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege, ki je doprineslo k večji prepoznavnosti zdravstvenega, izobraževalnega ali socialno-varstvenega zavoda ali
  • kakovostno in učinkovito večletno organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege ali
  • aktivno delovanje v okviru SDMSBZT Koper na strokovnem, izobraževalnem, raziskovalnem, socialnem, kulturnem ali športnem področju ali
  • prispevek k humanizaciji odnosov med člani društva, razvijanju stikov med člani ter društvi ali
  • krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Podelitev srebrnih znakov bo potekala na slavnostni prireditvi ob 12. maju – mednarodnem dnevu medicinskih sester in

  1. maju – mednarodnem dnevu babic.

 

Pisne vloge z lastnoročnim podpisom predlagatelja je potrebno poslati po pošti na naslov:

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, Dellavallejeva 3, Koper, s pripisom: ''Komisija za priznanja – NE ODPIRAJ''.

 

Komisija za priznanja bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo na sedež SDMSBZT Koper prispeli vključno do 31.03.2023.

 

 

            Marina Čok                                                                                                                                                                                                    Doroteja Dobrinja

Predsednica komisije za priznanja                                                                                                                                                                   Predsednica SDMSBZT SDMSBZT

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih